Roslagens Schackförbund | Stadgar
RSS
 

Stadgar

§ 1. Inledning
Förbundets stadgar får ej strida mot Riksförbundets.

§ 2 Förbundets omfattning
Förbundet, bildat 1935, utgör en sammanslutning av schackföreningar i Roslagen med omnejd.
Det är som distrikt anslutet till Riksförbundet.
Riksförbundet fastställer förbundets geografiska verksamhetsområde.

§ 3. Förbundets uppgift
Förbundets uppgift är
att tillvarata spelarnas och föreningarnas intressen,
att utfärda bestämmelser för och organisera förbundets tävlingar,
att samordna schackverksamheten inom distriktet
att företräda distriktets spelare och föreningar gentemot Riksförbundet och övriga distriktsförbund,
att verka för schackets utbredning bland ungdomen på förenings- och förbundsnivå samt,
att i övrigt främja schackspelandet inom distriktet.

§ 4. Verksamhets- och räkenskapsår
Förbundets verksamhets-och räkenskapsår är kalenderår.

§ 5. Förbundets firma
Förbundets firma tecknas av styrelsen eller av styrelsen därtill bemyndigade personer.

§ 6. Förbundets organ
Förbundets beslutande organ är kongressen.
En förbundsstyrelse med utskott ansvarar för verksamheten mellan kongresserna.

§ 7. Kongressens sammansättning och beslutsförhet
Kongressen består av ombud för föreningarna.
Även enskilda medlemmar får närvara och yttra sig.
Varje förening får sända ett ombud.
Ombud skall visa fullmakt från sin förening och får bara företräda denna.
Ordinarie ledamot eller suppleant i förbundets styrelse eller
tjänstemän i förbundet kan ej utses till ombud vid kongress.
Kongressen är beslutsför med det antal ombud som infunnit sig.
Ombud har en röst för varje ombud för varje påbörjat 30-tal av föreningens registrerade medlemmar.
Beslut fattas med enkel majoritet.
Vid lika röstetal har kongressens ordförande utslagsröst.

.
.           osv osv osv
.

§ 31. Upplösning av förbundet
För upplösning av Roslagens Schackförbund krävs beslut med minst 2/3 majoritet vid ordinarie
kongress eller med enkel majoritet vid två på varandra följande kongresser varvid en av kongresserna
skall vara ordinarie kongress.